Διδακτορικές Σπουδές

background

Οι διδακτορικές σπουδές αποσκοπούν στην εμβάθυνση και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την προώθηση της έρευνας, την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων και καινοτόμων τεχνικών και μεθοδολογιών. Με την αξιοποίηση παλαιότερων και σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στοχεύουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων, ενώ επιδιώκουν ανάπτυξη και διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη, την αξιοποίηση σύγχρονων θεωριών μάθησης και την εφαρμογή παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, όπως αυτές εξελίσσονται στο πλαίσιο της τυπικής, άτυπης και δια βίου μάθησης. Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008 και οι υποψήφιοι διδάκτορες εκπονούν διδακτορικές διατριβές σε άμεση συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό και σύμφωνα με τα επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα που ορίζουν το χώρο της Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού.