Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία. 

Ειδικότερα, τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών εστιάζουν στην ανάπτυξη γνώσεων υποδομής στους τομείς της οικονομικής, της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τουριστικών επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, της στατιστικής, των ξένων γλωσσών, των κοινωνικών επιστημών και των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής. 

background

Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρονται στη συνέχεια εξειδικευμένα μαθήματα τα οποία, κατά περίπτωση: 

1. Εξετάζουν τις ιδιομορφίες του τουριστικού σχεδιασμού και οργάνωσης, αλλά και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων είτε σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, είτε κατά το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης,

2. Εμβαθύνουν είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της τουριστικής επιχείρησης ή οργανισμού, εν γένει, είτε στη σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων, τεχνικών ή και τεχνολογιών για την προώθηση ή ανάλυση ειδικών σκοπών της επιχείρησης,

3. Εστιάζουν στη σπουδή επιλεγμένων κοινωνικών, ανθρωπιστικών, οικονομικών ή νομικών διαστάσεων του τουριστικού περιβάλλοντος.
 

Οι κατευθύνσεις σπουδών απαρτίζονται από δέσμες μαθημάτων που η διδασκαλία τους οδηγεί σε μια σχετική εξειδίκευση των φοιτητών/τριών. Οι συνδυασμοί των μαθημάτων που είναι ενταγμένα στις προτεινόμενες κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων και μεθόδων στις οποίες οι φοιτητές/τριες μπορούν να δώσουν έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Κατεύθυνση Α’: Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού

Η έμφαση, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου του τουρισμού, και κυρίως στο σχεδιασμό, στην πολιτική και στη διοίκηση τουριστικών προορισμών, αλλά και φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται σε μακρο-επίπεδο με ζητήματα τουρισμού. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της Κατεύθυνσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία σε αντικείμενο που εμπίπτει στο γνωστικό χώρο του Σχεδιασμού και της Πολιτικής του Τουρισμού.

Κατεύθυνση Β’: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η έμφαση, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση διαφόρων πτυχών της διοίκησης, της οργάνωσης και του περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων, με παράλληλη μελέτη της λειτουργίας διαφορετικών ειδών τουριστικών επιχειρήσεων όπως οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις διανομής τουριστικών προϊόντων, κ.ά. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της κατεύθυνσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία σε αντικείμενο που εμπίπτει στον γνωστικό χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

1ο Εξάμηνο / 1st Semester

 

Δ. Μ. / T.U.

ECTS

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα / Compulsory Courses

 

 

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Introduction in Business Administration
3 5
Εισαγωγή στην Οικονομική
Introduction to Economics
3 6
Εισαγωγή στον Τουρισμό
Introduction to Tourism
3 5
Γενική Λογιστική
Financial Accounting
3 5
Ξένη Γλώσσα  (Αγγλικά Α)
Foreign Language - English I
3 4

 

Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα δύο) / Optional Courses (one of the two)

 

 

Τουριστική και Ταξιδιωτική Βιομηχανία
Tourism and Travel Industry
3 5
Τυπολογίες και Χαρακτηριστικά Τουριστικών Προορισμών
Tourist Destinations Typologies and Characteristics
3 5

 

2ο Εξάμηνο / 2nd Semester

 

Δ. Μ. / T.U.

ECTS

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα / Compulsory Courses

 

 

Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Management of Tourism Enterprises

3

5

Εισαγωγή στο Τουριστικό Μάρκετινγκ
Introduction to Tourism Marketing

3

5

Κοινωνιολογία
Sociology

3

5

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Β’ στη Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων)
Foreign Language - English II

3

5

 

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα τρία) / Optional Courses (two of the three)

 

 

Ελεύθερος Χρόνος και Τουρισμός
Leisure Time and Tourism

3

5

Τουρισμός και Ελληνική Οικονομία
Tourism and the Greek Economy

3

5

Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
Corporate Social Responsiblility

3

5

 

3ο Εξάμηνο

 

Δ. Μ.

ECTS

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τουριστική Οικονομική
Tourism Economics

3

5

Εισαγωγή στο Δίκαιο
Introduction to Law

3

5

Βιομηχανική Οικονομική
Industrial Economics

3

5

Στατιστική
Statistics

3

5

 

Μαθήματα Επιλογής (δύο  από τα τρία)
Μαθηματικά
Mathematics

3

5

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Operations Management

3

5

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Management Information Systems

3

5

 

4ο Εξάμηνο

 

Δ. Μ.

ECTS

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Financial Management

3

5

Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές στον Τουρισμό
Theoretical Approaches and Policies in Tourism

3

5

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Human Resource Management

3

5

Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη
Greek Tourism Development

3

5

 

Μαθήματα Επιλογής (δύο  από τα τρία)

Διεθνής Οικονομική
International Economics

3

5

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Quality Management

3

5

Επιχειρηματικότητα
Entrepreneurship

3

5

 

5ο Εξάμηνο

 

Δ. Μ.

ECTS

Κοινά Μαθήματα των Κατευθύνσεων

«Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού» και «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Τουριστικό Μάρκετινγκ
Τourism Marketing

3

5

Οργάνωση και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
Organization and Management of Special and Alternative Forms of Tourism

3

5

Τουριστική Νομοθεσία

3

4

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης*

3

6

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού»

Οικονομικός και Φυσικός Σχεδιασμός Τουρισμού

3

5

Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη

3

5

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Διαχείριση Απόδοσης

3

5

Περιφερειακή Ανάπτυξη

3

5

 

6ο Εξάμηνο

 

Δ. Μ.

ECTS

 

Κοινά Μαθήματα των Κατευθύνσεων

«Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού» και «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό

3

6

Έρευνα Τουριστικής Αγοράς

3

6

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης*

3

6

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού»

Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

3

6

Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

3

6

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Οικονομική και Διοίκηση Εκδηλώσεων Τουρισμού

3

6

Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

3

6

 

7ο Εξάμηνο

 

Δ. Μ.

ECTS

 

Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού»

Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική

3

6

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμός του Τουρισμού

3

6

Μεταφορές και Τουρισμός

3

6

Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός

3

6

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης*

3

6

 

Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό

3

6

Διοίκηση Λειτουργιών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

3

6

Ξενοδοχειακή Λογιστική

3

6

Ηλεκτρονικό Εμπόριο για Τουριστικές Επιχειρήσεις

3

6

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης*

3

6

 

8ο Εξάμηνο

 

Δ. Μ.

ECTS

 

Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού»

Τουριστική Κοινωνιολογία

3

6

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στον Τουρισμό

3

6

 

Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό

3

6

Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

3

6

Κοινά Μαθήματα των Κατευθύνσεων

«Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού» και «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης*

3

6

Πρακτική Άσκηση

3

6

Πτυχιακή Εργασία

3

6

 

* Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Τουρισμός και Αειφόρος Ανάπτυξη

Προβολή και Προώθηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων

Τουριστική Γεωγραφία

Αγγλικά: Τεχνικές Επικοινωνίας στη Διοίκηση και τον Τουρισμό

Στρατηγικός Σχεδιασμός Τουρισμού

ΕΑΡΙΝΟ

Χρηματοδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ανθρωπολογία του Τουρισμού

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση

Επιχειρησιακή Έρευνα

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Διαπολιτισμική Επικοινωνία