Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

background

Α) Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων 

Οι Δηλώσεις Εγγραφής στα υποχρεωτικά, τα μαθήματα επιλογής και την πτυχιακή εργασία πραγματοποιούνται από τους/ις φοιτητές/τριες ηλεκτρονικά, στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται στο forum του Τμήματος. 

Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://studentweb.aegean.gr ή από την "Ηλεκτρονική Γραμματεία" (στην ιστοσελίδα του Τμήματος). 

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η εξέταση, κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε μάθημα για το οποίο ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει υποβάλει, εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας, ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής σε αυτό.
 
Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν αναστολή/διακοπή φοίτησης πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία στην αρχή του εξαμήνου και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου για το οποίο ζητούν την αναστολή/διακοπή, συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου (επομένως δεν θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής σε μαθήματα). Δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης αναστολής/διακοπής φοίτησης, όποιος/α έχει ήδη λάβει βεβαίωση σπουδών για το εξάμηνο για το οποίο επιθυμεί αναστολή/διακοπή φοίτησης. Καθ’ όλο το διάστημα της αναστολής/διακοπής διακόπτεται η φοιτητική ιδιότητα.

Β) Διδακτικά Συγγράμματα

Για όλα τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διανέμονται δωρεάν συγγράμματα μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επιλογής Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ». 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο: : http://eudoxus.gr/Students

Γ) Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η νέα ταυτότητα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που επιλέγει ο/η κάθε φοιτητής/τρια κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο: http://academicid.minedu.gov.gr/

Δ) FORUM

Όλες οι ανακοινώσεις της Γραμματείας αναρτώνται στο https://forum.aegean.gr/viewforum.php?f=167

Ε) E-class / StudentWeb

Η πλατφόρμα University of Aegean e-Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα, επιτρέπει στον εκπαιδευτή την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο: 
http://eclass.chios.aegean.gr/index.php?localize=el
https://studentweb.aegean.gr/login.asp

ΣΤ) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Αιγαίου

H Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε ταυτόχρονα με το Πανεπιστήμιο το 1984. Η χωροθέτηση των Σχολών και των Τμημάτων σε πέντε νησιά καθόρισε τη διάρθρωση και τη φυσιογνωμία της, η οποία προσέλαβε τη μορφή δικτύου βιβλιοθηκών, με παραρτήματα στα νησιά που λειτουργούν μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης που λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου με κεντρική εγκατάσταση στη Μυτιλήνη, που αποτελεί και την έδρα της.  Για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη ο/η φοιτητής/τρια  πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής που μπορεί να βρει στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης ή την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και να επιδείξει την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Το παράρτημα της Βιβλιοθήκης Χίου στεγάζεται στο ισόγειο του Μιχαλείου κτιρίου (Δ/νση: Μιχάλων 8, ΤΚ: 82132, Χίος, Τηλ.: 22710 35030, FAX: 22710 35039, E-mail: lib-chios [at] aegean.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο: http://portal.lib.aegean.gr/