Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος Σπουδών

background

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: 

  • Επανατροφοδότηση θεωρίας  και πρακτικής,
  • Προσφορά ευρείας πληροφόρησης για διαφορετικές περιοχές τόσο του σχεδιασμού και πολιτικής του τουρισμού όσο και της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την εξειδικευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τομείς
  • Παροχή ευκαιριών σε κάθε φοιτητή ώστε να επιλέξει και να σχεδιάσει την προσωπική του επαγγελματική σταδιοδρομία.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων/του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν την πολυπλοκότητα και τη διεπιστημονικότητα του τουριστικού φαινομένου από πλευράς ζήτησης και κυρίως προσφοράς και γνωρίζουν σε βάθος τους τομείς αγαθών και υπηρεσιών που απαρτίζουν τον τουριστικό κλάδο. Επίσης, θα κατανοούν το νομικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή και κατανάλωση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Να επεξεργάζονται δημιουργικά, με την εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας,  τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης μιας τουριστικής μονάδας και ενός τουριστικού οργανισμού. 
  • Να μπορούν να σχεδιάσουν κατάλληλες επιχειρηματικές στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες ενός τουριστικού προορισμού ή μιας τουριστικής μονάδας καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται στο τουριστικό γίγνεσθαι και στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον.  
  • Να  συνεχίσουν, με τις απαραίτητες πρακτικές, εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν, να μορφώνονται συνεχώς και να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις ενός σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εφόσον το επιθυμούν.