Πρακτική Άσκηση

background

Για την αφομοίωση των γνώσεων των φοιτητών/τριών του και τη βελτίωση των προοπτικών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του, το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού αναπτύσσει σειρά δραστηριοτήτων με σκοπό να φέρει σε άμεση επαφή τους φοιτητές/τριες με τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν, όπως εκδηλώσεις προβολής του Τμήματος και πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δίμηνη πρακτική άσκηση σε φορείς της τουριστικής βιομηχανίας και σε Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή.

Τα πλεονεκτήματα της Πρακτικής Άσκησης συνοψίζονται:

  • στη γνωριμία των φοιτητών/τριών με τους μελλοντικούς εργοδότες τους,
  • στην απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας και στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις παραγωγικές διαδικασίες,
  • στην ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Η Επιτροπή Σύνδεσης του Τμήματος με Τουριστικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, και ο/η Τμηματικός/ή Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης εργάζονται πάνω στην παροχή πληροφοριών σχετικών με τη δράση τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού συμμετέχει στο ιδρυματικό έργο ««Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Λογότυπο ΕΣΠΑ