Οργάνωση Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού είναι αυτοδύναμο και διοικείται από την Συνέλευση και την Πρόεδρο. Για την ομαλή υλοποίηση του έργου τους τα Όργανα αυτά συνεπικουρούνται από Επιτροπές επιφορτισμένες με τη μελέτη και την διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραμματεία η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος.

Συνέλευση

Η Συνέλευση καθορίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και σε αυτήν συμμετέχουν: η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τα μέλη ΔΕΠ, οι εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της  Συνέλευσης του Τμήματος και τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος.

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ακαδ. έτους 2022–2023 είναι:

  1. Μαρία Ντουμή, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος
  2. Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αντιπρόεδρος
  3. Θεόδωρος Σταυρινούδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  4. Άννα Κυριακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια με θητεία Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  5. Αλέξιος-Πατάπιος Κόντης, Επίκουρος Καθηγητής με θητεία Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  6. Νικόλαος Γεώργιος Καραχάλης, Επίκουρος Καθηγητής με θητεία του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  7. Γεωργία Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια με θητεία του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  8. Βασιλική Γεωργούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια με θητεία Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  9. Πανωραία Πουλάκη, Εκπρόσωπος της κατηγορίας των μελών Ε.ΔΙ.Π.
  10. Ευαγγελία Πρωΐου, Εκπρόσωπος της κατηγορίας των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Πρόεδρος

Η Πρόεδρος του Τμήματος έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και την διευθέτηση των θεμάτων που ανακύπτουν. Συμμετέχει στη Σύγκλητο και την Κοσμητεία εκπροσωπώντας το Τμήμα και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και τη λειτουργία του. Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων της αντικαθίσταται προσωρινά από την Αντιπρόεδρο του Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος:

Ορισμός Επιτροπών και Υπευθύνων Εκπροσώπων ΤΟΔΙΤ

Search