Διδακτορικές Σπουδές

Οι διδακτορικές σπουδές αποσκοπούν στην εμβάθυνση και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, στην προώθηση της έρευνας καθώς και στην ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων και καινοτόμων τεχνικών και μεθοδολογιών. Στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του.

Στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί/ες για εκπόνηση διατριβής οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/17. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, γίνονται αιτιολογημένα δεκτοί/ες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ..

Η διαδικασία επιλογής/εγγραφής Υποψήφιου/ας Διδάκτορος προϋποθέτει είτε:

  • την υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος από τον/την ενδιαφερόμενο/η κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα στις ημερομηνίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.
  • την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης μετά από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4485/17.

Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτών, τα παραδοτέα, τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών και άλλα συναφή θέματα, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.

Η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων που έχει ορίσει για τον σκοπό αυτό, εξετάζει αν πληρούνται τα κατά τον Νόμο απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον Κανονισμό και αποφασίζει την αποδοχή του/της αιτούντος/ούσας στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Search