Σύμβουλος Σπουδών

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με την εγγραφή τους στο Τμήμα ενημερώνονται για το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών, που έχει την ευθύνη για τη διαρκή παρακολούθηση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι Σύμβουλοι Σπουδών παρέχουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΤΟΔΙΤ την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σπουδών τους. Η συμπαράσταση αυτή εκδηλώνεται με τη συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενδιαφερόντων, ώστε η επιστημονική και επαγγελματική τους εξειδίκευση να προσαρμόζεται βαθμιαία στην προσωπικότητά τους και τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δυνατότητές τους και αντίστροφα. Πιο συγκεκριμένα οι Σύμβουλοι Σπουδών μπορεί να συμβουλεύσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να ορίσουν τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβουν τα μαθήματά τους, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις, καθώς επίσης και να επιλέξουν σωστά τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις επιδεξιότητές τους.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ανεξάρτητα από έτος φοίτησης, θα πρέπει να αξιοποιήσουν το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών, για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους.

Σύμβουλοι σπουδών εισακτέων 2022-2023

Σύμβουλοι σπουδών εισακτέων 2021-2022

Σύμβουλοι σπουδών εισακτέων 2020-2021

Σύμβουλοι σπουδών εισακτέων 2019-2020

Σύμβουλοι σπουδών εισακτέων 2018-2019

Σύμβουλοι σπουδών εισακτέων 2017-2018

Search