Αντικείμενο Σπουδών

Στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού η διδασκαλία επικεντρώνεται:

  • στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη του τουρισμού σε τουριστικούς προορισμούς και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα μελλοντικό σώμα επιστημόνων με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά ζητήματα.
  • στην παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες που εξετάζουν το τουριστικό φαινόμενο και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, μέσω της έρευνας και της εμπειρικής εφαρμογής
  • στη διαρκή ενίσχυση και υποστήριξη του επιστημονικού και επαγγελματικό δυναμικού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στις επιστήμες που εξετάζουν το τουριστικό φαινόμενο και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων.

Search