Συνεργασίες - MOU

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του, με βασικούς στόχους την εξωστρέφεια, την αριστεία, την έρευνα και την καινοτομία, έχει συνάψει Μνημόνια Διμερούς Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU) με ομοταγή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικούς και Αναπτυξιακούς Φορείς. Η υπογραφή των Μνημονίων Συνεργασίας συνιστά μία νομική αλλά και ουσιαστική δέσμευση των συμβαλλόμενων ιδρυμάτων/φορέων να αναπτύξουν ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική συνεργασία, με στόχο το αμοιβαίο αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό όφελος.
Ερευνητικοί Οργανισμοί -Ινστιτούτα
Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Η συνεργασία του ΤΟΔΙΤ με το ΙΤΕΠ θα αφορά θέματα και αντικείμενα κοινών ενδιαφερόντων και σκοπών, στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου κατάρτισης και έρευνας στο χώρο του Τουρισμού, της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Αειφόρου Ανάπτυξης, των Νέων Τεχνολογιών, της Επιχειρηματικότητας, της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και άλλων που εντάσσονται στο πλαίσιο και το πνεύμα των παραπάνω.

Search