Στρατηγική Τμήματος

Το Όραμα και η Αποστολή του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού είναι το νεότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 17/15.02.2017, τ. Α’). Ωστόσο, οι βάσεις του εδράζονται αφενός στην ακαδημαϊκή παρακαταθήκη της πολυετούς παράδοσης καινοτομίας, διεπιστημονικότητας και επίλυσης προβλημάτων της κοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αφετέρου στη μακρόχρονη επιστημονική και εφαρμοσμένη εμπειρία στον τουρισμό που προέρχεται από τη λειτουργία ήδη από το 1998, του πρώτου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Τουρισμό στη Χώρα, αλλά και από τη λειτουργία από το 2000, στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης στη Χίο του Εργαστήριου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών(ΕΤΕΜ).

Το Τμήμα πιστό στην ευθύνη που πηγάζει από τη γεωγραφική του θέση αλλά και από την ακαδημαϊκή -επιστημονική του παρακαταθήκη, υπηρετεί το ακόλουθο Όραμα:

«Να λειτουργεί ως ένας ακαδημαϊκός δίαυλος, μέσω του οποίου θα διοχετεύεται στην τοπική και εθνική κοινωνία και οικονομία αλλά και στο διεθνές γίγνεσθαι η διεπιστημονική γνώση -καινοτομία και η ακαδημαϊκή αριστεία στον τομέα του τουρισμού».

Το Τμήμα, με σκοπό την επίτευξη του παραπάνω Οράματος, έχει ως Αποστολή:

“την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας, την ανάπτυξη της ελεύθερης σκέψης και τη διάδοση της γνώσης στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό να επηρεάσει θετικά το σύνολο των εμπλεκομένων μερών (stakeholders) σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο”.

H Αποστολή του Τμήματος αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

 1. Υιοθέτηση μιας φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία σεβόμενη τις ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών και των φοιτητριών του Τμήματος εστιάζει στην παραγωγή και μετάδοση της σύγχρονης επιστημονικής και εφαρμοσμένης γνώσης.
 2. Δημιουργία μιας ακαδημαϊκής κοινότητας η οποία, με βάση την ελεύθερη σκέψη και την ανοικτή επικοινωνία, θα προάγει τη διεπιστημονική έρευνα και τα αποτελέσματα αυτής στην κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς.
 3. Εδραίωση συνεργειών με φορείς, οργανισμούς, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό τη μετασχηματιστική βελτίωση του συνόλου του τουριστικού κλάδου μέσα από την προσέλκυση ταλέντων, την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και άλλα.

Οι αξίες του Τμήματος

 • Ακαδημαϊκή Ηθική και Ακεραιότητα
 • Διαφάνεια και Ίσες Ευκαιρίες
 • Ελευθερία Σκέψης και Επικοινωνίας
 • Συνεργασία, Ομαδικότητα, Άμιλλα
 • Σεβασμός στην Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη
 • Υπευθυνότητα και Ενσυναίσθηση
 • Προσφορά στο Κοινωνικό Σύνολο και την Επιχειρηματικότητα
 • Βιωσιμότητα.

Στρατηγικοί Στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι έρχονται να υλοποιήσουν το Όραμα και την Αποστολή του Τμήματος, πάντοτε σε συνάρτηση και πλήρη συντονισμό με το στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η στρατηγική του Τμήματος (επαν)εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ταυτόχρονη προσπάθεια προσαρμογής της στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως οιδιαρκείς θεσμικές αλλαγές που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η μακροχρόνια οικονομική κρίση και η επίπτωσή της στα οικογενειακά εισοδήματα των ενεργών και των δυνητικών φοιτητών/τριών, η πανδημία της COVID-19 και άλλες.

Οι στρατηγικοί στόχοι που περιγράφονται ακολούθως εδράζονται σε μια προσπάθεια κεφαλαιοποίησης των δυνάμεων του Τμήματος και αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι.

 1. Δημιουργία κατάλληλου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με επίκεντρο τον/την φοιτητή/τρια και την προαγωγή της ακαδημαϊκής του/της ανάπτυξης –εξέλιξης,
 2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Τμήματος,
 3. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, και
 4. Διασύνδεση με την τοπική κοινωνία και υποστήριξη της ευημερίας της χώρας.

Search