Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού. Το θέμα της Πτυχιακής Εργασίας πρέπει να εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης σπουδών στην οποία έχει ενταχθεί ο/η φοιτητής/τρια και ορίζεται σε συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα διδάσκοντα/ουσα που έχει αναλάβει να εποπτεύσει την εκπόνησή της.

Δικαίωμα εγγραφής στην Πτυχιακή Εργασία έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει κατεύθυνση και είναι εγγεγραμμένοι/ες στο 3ο έτος σπουδών και άνω. H Πτυχιακή Εργασία προϋποθέτει έρευνα ακαδημαϊκού χαρακτήρα και αντιμετωπίζεται ως εξαμηνιαίο μάθημα, με μόνη διαφορά, ότι η ολοκλήρωσή της μπορεί να παραταθεί επί ένα επιπλέον έτος. Ο βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του/της επιβλέποντα/ουσας και του/της β’ βαθμολογητή/τριας. Στην Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατ’ αντιστοιχία με όλες τις γραπτές εργασίες που υποβάλλονται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες κατά την διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα, η Πτυχιακή Εργασία ελέγχεται για αναφορά ομοιότητας περιεχομένου με ήδη δημοσιευμένες πηγές βάσει του λογισμικού Turnitin και λαμβάνει προβιβάσιμο βαθμό μόνον στην περίπτωση που το ποσοστό και το ποιόν τυχόν ομοιότητας κρίνεται αποδεκτό από τον/την επιβλέποντα/ουσα και τον/την β’ βαθμολογητή/τρια. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΤΟΔΙΤ.

Σχετικά έγγραφα

Αίτηση Εγγραφής ΠΕ

Έντυπο Επιβλέποντα/ουσας ΠΕ

Δήλωση Ολοκλήρωσης ΠΕ

Οδηγός για την αποφυγή λογοκλοπής

Search