Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία.
Ειδικότερα, τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών εστιάζουν στην ανάπτυξη γνώσεων υποδομής στους τομείς της οικονομικής, της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τουριστικών επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, της στατιστικής, των ξένων γλωσσών, των κοινωνικών επιστημών και των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής. 

    Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρονται στη συνέχεια εξειδικευμένα μαθήματα τα οποία, κατά περίπτωση: 
  1. Εξετάζουν τις ιδιομορφίες του τουριστικού σχεδιασμού και οργάνωσης, αλλά και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων είτε σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, είτε κατά το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης,
  2. Εμβαθύνουν είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της τουριστικής επιχείρησης ή οργανισμού, εν γένει, είτε στη σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων, τεχνικών ή και τεχνολογιών για την προώθηση ή ανάλυση ειδικών σκοπών της επιχείρησης,
  3. Εστιάζουν στη σπουδή επιλεγμένων κοινωνικών, ανθρωπιστικών, οικονομικών ή νομικών διαστάσεων του τουριστικού περιβάλλοντος.

Κατευθύνσεις

Οι κατευθύνσεις σπουδών απαρτίζονται από δέσμες μαθημάτων που η διδασκαλία τους οδηγεί σε μια σχετική εξειδίκευση των φοιτητών/τριών. Οι συνδυασμοί των μαθημάτων που είναι ενταγμένα στις προτεινόμενες κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων και μεθόδων στις οποίες οι φοιτητές/τριες μπορούν να δώσουν έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Κατεύθυνση Α’: Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού

Η έμφαση, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου του τουρισμού, και κυρίως στο σχεδιασμό, στην πολιτική και στη διοίκηση τουριστικών προορισμών, αλλά και φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται σε μακρο-επίπεδο με ζητήματα τουρισμού. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της Κατεύθυνσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία σε αντικείμενο που εμπίπτει στο γνωστικό χώρο του Σχεδιασμού και της Πολιτικής του Τουρισμού.

Κατεύθυνση Β’: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η έμφαση, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση διαφόρων πτυχών της διοίκησης, της οργάνωσης και του περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων, με παράλληλη μελέτη της λειτουργίας διαφορετικών ειδών τουριστικών επιχειρήσεων όπως οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις διανομής τουριστικών προϊόντων, κ.ά. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της κατεύθυνσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία σε αντικείμενο που εμπίπτει στον γνωστικό χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα Σπουδών έως το 2020

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα / Compulsory Courses
Δ.Μ. / T.U.
ECTS

3

5

3

6

3

5

3

5

3

4

Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα δύο) / Optional Courses (one of the two)
Δ.Μ. / T.U.
ECTS

3

5

3

5

Πρόγραμμα Σπουδών από το 2021

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα / Compulsory Courses
Δ.Μ. / T.U.
ECTS

3

5

3

6

3

5

3

5

3

4

Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα δύο) / Optional Courses (one of the two)
Δ.Μ. / T.U.
ECTS

3

5

3

5


Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών


Ιδρυματικός Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων

 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2019-2020

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2021-2022

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2022-2023

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2023-2024

Search